Eku minuat Katshituashku ekue atuaik tshekuannu, ashininu mitshapishkanu.
K: Eukuan eshpish mashkushit Katshituashku

Ekue pimutakuatak nenu ashininu Tshakapesh. Ekue kashtaik, nasht pitshishkaimu.