Ekue nikamut Tshakapesh.
T: Nui uapamau Katshituashku.
T: Tshin a Katshituashku?
Mashku ka kashteushit ekue itat: « Mauat. »

T: Matshi tshiue tshitshuat. Namaieu tshin ua uapamitan, Katshituashku an.

Minuat ekue nîkamut Tshakapesh.
T: Nui uapamau Katshituashku.
T: Tshin a Katshituashku?
OB: Mauat, namaieu nin Katshituashku. Uapashku au nitishînikashun.

T: Namaieu tshin ua uapamitan, Katshituashku nui uapamau. Matshi tshiue.
Uapashku ekue tshiuet.

T: Nui uapamau Katshituashku. Tshakapesh uapameu pietashtamuteniti ka uapinushiniti mashkua. Nasht apu kushtat.
« Tshin a Katshituashku? », iteu.
« Mauat », itiku ka uapinushiniti mashkua.
« Matshi tshiue, namaieu tshin ua uapamitan Katshituashku nui uapamau », iteu ne Tshakapesh.

 
 
Tshissenitamun tshe aitinanut